X
این متن برای تست می باشد.

لیست دوره های خریداری شده

#شماره فاکتورنام دورهوضعیت پرداختتاریخ خریدعملیات
15289آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده02 مارس 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتور
25229آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده01 مارس 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
35221آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده28 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
45219آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده28 فوریه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
54398آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده14 فوریه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
64326آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده10 فوریه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
74287آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده08 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
84279آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده07 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
94275آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده07 فوریه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
104266آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده07 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
114192آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده05 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
124188آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده04 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
134187آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده04 فوریه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
144182آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده04 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
154143آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده04 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
164104آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده04 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
174102آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده04 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
184094آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده03 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
194092آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده03 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
204066آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده03 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
214064آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده03 فوریه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
224062آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده03 فوریه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
234059آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده03 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
244055آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده03 فوریه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
253911آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده31 ژانویه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
263900آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده31 ژانویه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
273893آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده31 ژانویه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
283879آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده30 ژانویه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
293789آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده29 ژانویه 2021مشاهده فاکتورمشاهده دوره
303786آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده29 ژانویه 2021پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
312332آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت نشده07 نوامبر 2020پرداخت فاکتورمشاهده فاکتورمشاهده دوره
321870آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده13 اکتبر 2020مشاهده فاکتورمشاهده دوره
331863آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتیپراخت شده13 اکتبر 2020مشاهده فاکتورمشاهده دوره
341856آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتینا مشخص13 اکتبر 2020پرداخت فاکتورمشاهده فاکتور
351854آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتینا مشخص13 اکتبر 2020پرداخت فاکتورمشاهده فاکتور
361852آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتینا مشخص13 اکتبر 2020پرداخت فاکتورمشاهده فاکتور
371850آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتینا مشخص13 اکتبر 2020پرداخت فاکتورمشاهده فاکتور
381849آموزش مجازی گلدوزی - مقدماتینا مشخص13 اکتبر 2020پرداخت فاکتورمشاهده فاکتور